Vedtægter

§ 1.
NAVN OG HJEMSTED
Selskabets navn er BRAMMING FJERNVARME A.m.b.A.
Selskabets hjemsted er Esbjerg Kommune.


§ 2.
FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE
Selskabets formål er energiproduktion samt at distribuere fjernvarme og varmt vand til andelshaverne/lejere.
Selskabet kan samarbejde om tekniske og administrative opgaver med andre forsynings-virksomheder. Der kan etableres rådgivning og samarbejde omkring energispareforanstaltninger.
Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under den til enhver tid gældende lovgivning samt hensyntagen til de tekniske og økonomiske forhold.


§ 3.
ANDELSHAVERNE
Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:

1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom.
2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har egen hovedmåler tilhørende selskabet.
3. Andelsboligejere, når denne har egen hovedmåler tilhørende selskabet.
4. Ejer af bygning på lejet grund.
5. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening, der har selvstændig, direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler(e) tilhørende selskabet.

Enhver, der opfylder disse betingelser, og hvis ejendom ligger inden for forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme.
Selskabets bestyrelse fastsætter almindelige leveringsbestemmelser, tekniske leverings-bestemmelser og takster.


§ 4.
ANDELSHAVERNES HÆFTELSE- OG ØKONOMISKE ANSVAR
Selskabet har ingen andelskapital.
I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser.
Der udstedes ikke andelsbevis.
Selskabets bestyrelse udarbejder tarifferne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om fordelingen af omkostninger på faste og variable omkostninger.

§ 5.
UDTRÆDELSESVILKÅR
Andelshavere, der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb.
Andelshavere indtrådt fra og med den 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med en måneds skriftlig varsel til udgang af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse.

Udtræden er til enhver tid underlagt lovgivningen, offentlige myndigheders beslutninger og tilslutningspligt til selskabets forsyningsområde.

På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:
a. Påløbne udgifter indtil udtrædelsestidspunktet i henhold til opgørelse.
b. Eventuelle skyldige bidrag.
c. Selskabets udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.
d. Selskabets udgifter ved eventuel fjernelse af de selskabets tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning.

Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:

e. En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den senest anmeldte priseftervisning til Energitilsynet. Godtgørelsen beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.
Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal, rumfang, hedeflade etc.) i regnskabsåret inden opsigelsen.

En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.

Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Hvis ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven anvendes.

§ 6.
GENERALFORSAMLING OG DENS AFHOLDELSE
Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsåret udløb og indvarsles med 2 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse og annonce i et lokalt blad efter bestyrelsens skøn.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget for indeværende drifts år.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.


Forslag, der af andelshaverne ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb.
Rettidig indkomne forslag fra andelshaverne og forslag fra bestyrelsen skal fremgå af den udsendte dagsorden.
På generalforsamlingen har hver andelshaver 1 stemme for hver tilsluttet ejendom. Andelshavere med ejendomme med flere boliger kan herudover afgive én stemme pr. påbegyndt 5 boliger ud over de første 5 boliger i hver ejendom. I det omfang, boligforeninger og boligselskaber er delt op i selvstændige afdelinger omfattende et bestemt antal lejligheder, er disse afdelinger begrænset til 20 stemmer. Et bestyrelsesmedlem fra eller en delegeret for sådanne afdelinger kan derfor afgive stemme på generalforsamlingen på samme måde og efter samme regler som andelshavere (bestyrelsesmedlemmer og delegerede kan kun afgive stemme for hver én afdeling), der er dog et krav, at bestyrelsesmedlemmet eller den delegerede i boligforeningen eller boligselskabet skal være bruger af fjernvarme.
Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til en anden andelshaver eller et medlem af vedkommendes husstand. Ingen andelshaver kan dog afgive stemme i henhold til mere end én fuldmagt.
Det er en forudsætning for stemmeudøvere, at andelshaveren på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet er overgivet til inkasso.
Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de fremmødtes antal.
Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget med mindst 1/2 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og forslag kan da vedtages med simpel stemmeflerhed uden hensyn til antallet af repræsentanter.
Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheder krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.
Det reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag fremlægges til gennemsyn på selskabets kontor 4 uger før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom.


§ 7.
BESTYRELSE
Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.
I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer.
På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det udtrædende medlem, indtil den næste ordinære generalforsamling.
Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt. Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver, bestyrelsesmedlem eller delegeret fra boligforening eller boligselskab, der har stemmeret.


§ 8.
SELSKABETS LEDELSE
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen konstituerer sig hvert år med formand og næstformand.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger.
Referat fra bestyrelsens møder indføres i selskabets protokol.
Bestyrelsen ansætter og afskediger daglig leder og aftaler dennes ansættelsesvilkår.
Bestyrelsen er bemyndiget til på selskabets vegne at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.
Selskabets bestyrelse tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.


§ 9.
REGNSKAB OG REVISION
Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.

§ 10.
SELSKABETS OPLØSNING

Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den enhver tid gældende lovgivning.
Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i henhold til andelshavernes forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår.
Således vedtaget, sidst på ekstraordinær generalforsamling i Bramming den 18.09.2018.


BESTYRELSEN:
Robin Poulsen, Søren Tue Nielsen, Bo Langendorff, Henning Jørgensen og Liza Gildenpfennig