Hvordan og hvornår betales varmen

Nye forbrugere:

Ved indflytning vil du/I modtage et budget, gældende fra indflytningsdato og frem til 31. december. Ved indflytning i vinterhalvåret vil budget beløbet være forholdsmæssigt stort, da det ikke er muligt at lave en "opsparing" fra sommerperioden med lavt varmeforbrug.

Betalingsterminer:

Ratebeløb opkræves pr. den 1. hverdag i en måned.

Årsafregning finder sted pr. 1. hverdag i marts sammen med rate 2.

De 4 rater er fordelt på varme året som følger:

• Rate 1: 2. januar

• Rate 2: 1. marts  

• Rate 3: 1. juni 

• Rate 4: 1. september   

Vær opmærksom på, at er du indflytter, kan opkrævnings datoen være en anden end disse.

Endelig afregning:

Afregningsperioden går fra den 1. januar til 31. december. Årsaflæsning foretages af værket 31. december via fjernaflæsning.

1. marts udsendes varmeregnskab over det faktiske forbrug. Tilbagebetalingsbeløb, som overstiger rate 2, udbetales pr 1. marts via betalingsservice, såfremt man er tilmeldt dette. Skyldigt beløb opkræves pr 1. marts sammen med rate 2 via betalingsservice eller på indbetalingskort.

Budget:

Sammen med rate 1 udsendes budget for det kommende varme år. 

Budget beløbet er fordelt over 4 lige store rater. Der udsendes indbetalingskort med hver rate indtil der evt. foretages tilmelding til betalingsservice via pengeinstitut (Nets).

Budgettet viser dit forventede forbrug i det kommende varme år. Grundlaget er sidste varmeårs faktiske forbrug. Når der er tale om nye forbrugere eller særlige forhold, er forbruget beregnet ud fra et skøn. Ønsker du ændringer i forbruget, er dette på eget ansvar og du/I bedes kontakte værket, hvis ændringer ønskes foretaget.

Flytteafregning:

Ved fraflytning gives besked til værket angående aflæsning af måler m.m. Du vil herefter modtage en flytteafregning, hvoraf det faktiske forbrug i perioden fremgår. Overskydende beløb tilbage betales på oplyste konto, mens skyldigt beløb opkræves på girokort.

HUSK evt. afmelding af betalingsservice når der sker fraflytning.

Prisblad